tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพ จัด RSS

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2564

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM MEETING) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น โดยมีวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น  ศูนย์ข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูแนะแนวจากสถานศึกษาและผู้สังเกตุการณ์ จำนวน 44 คน