วันที่ 13 กันยายน 2565 จัดหางานจังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมคนพิการและติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงาน RSS

 

วันที่ 13 กันยายน  2565

นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้งานจัดหางานในประเทศ ตรวจยี่ยมคนพิการและติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จำนวน  4 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท สิน 2000 จำกัด เลขที่ 269 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

จ้างงานคนพิการ ตามมาตรา  33 จำนวน 1 คน

2. บริษัท ขอนแก่นเป็นหนึ่ง กรุ๊ป จำกัดเลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

จ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 จำนวน 1 คน

3. บริษัท อภิโชค ดีไซน์ จำกัด เลขที่ 279 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 จำนวน 1 คน

4. บริษัท อาร์เจซี พลัส จำกัด เลขที่ 257 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จ้างงานคนพิการ ตามมาตรา  33 จำนวน 1 คน