วันที่ 15 กันยายน 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อยภายในงานนิทรรศ RSS

 

วันที่ 15 กันยายน 2565

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อยภายในงานนิทรรศการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี ท่าอากาศยาน ระบบราง และโชลูชั่นด้านอินทราโลจิสติกส์เครื่องจักร ยานยนต์ พลังงาน สินค้าด้านเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาและการจัดหางาน Air Rail &Logistic Expo 2022 ระหว่างวันที่ 15- 17 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น(KICE) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน กิจกรรมประกอบด้วย

1. การรับสมัครงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง 11 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 456 อัตรา

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 12 คน (ชาย 3 คน และหญิง 9 คน)

2. การให้คำแนะนำการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 17 คน และลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 2 คน

3. การให้คำแนะนำปรึกษา/แนวแนวด้านอาชีพ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 70 คน