วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมแ RSS

 

วันที่  ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ นายปรีชา    อินทรชาธร  จัดหางานจังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรนำเสนอข้อมูล  "ประเด็นการเข้าถึงสิทธิด้านการมีงานทำ"  เวทีพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง จังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น