tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th
วันที่ 15 กันยายน 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อยภายในงานนิทรรศการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี ท่าอากาศยาน ระบบราง และโชลูชั่นด้านอินทราโลจิสติกส์เครื่องจักร ยานยนต์ พลังงาน สินค้าด้านเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาและการจัดหางาน Air R
วันที่ 14 กันยายน 2565 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2
วันที่ 13 กันยายน 2565 จัดหางานจังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมคนพิการและติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงาน
วันที่ 12 กันยายน 2565 จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ออกตรวจเยี่ยมคนพิการและติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมาย
วันที่ 11 กันยายน 2565 สำนักจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ออกให้บริการโครงการจัดหางานเคลื่อนที่
วันที่ 6 กันยายน 2565  นางอัจฉรา เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานแถลงข่าวงาน AIR RAIL & LOGISTIC EXPO 2022 ในวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) โดยมีท่านสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชก
วันที่ 4 กันยายน 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น โดยนายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ หน่วยบริการจัดหางานเคลื่อนที่เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ “จัดหางาน จ้างงานแก้จน” ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาส

 1 2 3 >  Last ›