วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสวัสดิดารและคุ้มครองแรงงาน สาธารณสุขอำเภอเมือง ป้องกันจังหวัด อำเภอเมืองและตำรวจภูธรอำเภอเมือง เข้าดำเนินการเจรจากับแรงงานเมียนมาร์และผู้บริหารบริษัทโรงงานทออวนเดชาพานิช เพื่อหา
วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายจัดหางานต่างประเทศ ได้จัดดำเนินการอำนวยความสะดวกในการรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้จัดดำเนินการอำนวยความสะดวกในการรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้ทำการประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs (ขนาดสถานประกอบการที่มีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกิน ๒0๐ คน) ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแ
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้นางดรุณี ไชยเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วย นางสาวฐิตาภรณ์ รอบรู้ และนายศุภวัฒน์ คงวันดี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ประชุมผ่านระบบ Video conference โดยมีท่านอธิบดีเป็นประธาน
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายเลิศวีระ ดอกนารี เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน ได้รับมอบหมาย ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติป

 1 2 3 >  Last ›