วันที่ 18 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่งานจัดหางานต่างประเทศและคุ้มครองคนหางาน ร่วมเป็นวิทยากร
วันที่ 18 มกราคม 2566 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อประกอบอาชีพการบริบาล ซึ่งมีนโยบายเพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประกอบอาชีพบริบาล
วันที่ 13  มกราคม 2566 นางอัจฉรา เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ  งานแนะแนวอาชีพ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่อง โครง
กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ  งานแนะแนวอาชีพ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ  งานแนะแนวอาชีพ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ครั้งที่ 5)
วันที่ 11 มกราคม 2566  เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและคุ้มครองคนหางาน ออกตรวจการทำงานข
เข้าร่วมให้การต้อนรับ พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทับภาคที่ 2 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น

 1 2 3 >  Last ›