tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565   นางอัจฉรา เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีท่านจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ ห้องประ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  นายประภาส พรมหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวร่วมกับกองกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น  ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ณ  โครงการหมู่บ้านอ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  นายประภาส พรมหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว และเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ร่วมตรวจบรูณาการกับ กอ. รมน.จังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและ
วันที่ 24  พฤษภาคม 2565  นายประภาส  พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานจัดหางานต่างประเทศ โดยมี นายโฆษิตพิพัฒน ฆารชม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ หัวหน้างานจัดหางานต่างประเทศ และนางสาวพิมพ์ชนก ทวิลา นักแนะแนวอาชีพ เป็นวิทยากร บรรย
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ค้างชำระเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 3 ราย ดังนี้  1. นางฤทัยทิพย์ ศรีศักดิ์ ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี ประเภทกิจการ
วัน 24 พฤษภาคม 2565  นางอัจฉรา เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VDO Conference (Zoom Meeing) ณ ห้องปร
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้งานจัดหางานในประเทศ ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ให้การช่วยเหลือผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น กรณีนางรจนา พระโบราณ บ้านเลขที่ 76/1 หมู่ที่ 7 ตำ

 1 2 3 >  Last ›