tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA) สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ตามโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผู
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานจัดหางาน กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ นำนักเรียนโครงการ ๓ม. (มีงาน มีเงิน และมีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๑ คน ที่จะทำงานกับกลุ่มบริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป เข้าร่วมอบรม ณ วิทยาลัยอี - เทค จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้มอบงานจัดหางานต่างประเทศ ร่วมเป็นเกียรติและจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการ อบต. พบประชาชนและโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ให้บริการ
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้กระทำผิด ให้เกิดความสนใจในการประกอบอาชีพ โดยมีการบร
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยใจ” เทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ริมบึงทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 	ศูนย์ประสานบริการการทำงานต่างประเทศ (TOEA) สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ตามโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผู้
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาส่งเด็กที่เข้าร่วมโครงการ ๓ ม. ( มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม ) และศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

‹ First  < 101 102 103 104 105 >  Last ›