tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 	สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตรวจสอบการให้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 กรณีจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย และกรณีการให้ความช่วยเหลืออื่นใด จำนวน 5 ราย รายละเอียดดังนี้ 1.	บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 282 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีการบรรยายในหัวข้อดังต่อไป
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 475 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีการบรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ เพื่อการศึกษาต่อและเลือกอาชีพในงาน OPEN HOUSE โดยมีการให้คำปรึกษาและความรู้ด้านอาชีพรวมถึงการทำแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ นอกจากน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 งานแนะแนวอาชีพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนำผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญา แต่ละด้าน รวม14 ประเภท จำนวน 14 ราย เข้ารับการอบรม ณ
วันที่ 30 มกราคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น  ลงพื้นที่เชิงรุกพบผู้สูงอายุเพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ ความต้องการทำงานและประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ และประสานงานผู้เข้าอบรมกิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ราย ซึ่งประกอบอาชีพ การทำต้นโพ
วันที่ 29 มกราคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ เพื่อการศึกษาต่อและเลือกอาชีพในงาน Play, Learn, “PLEARN & KNOW” Towards THAILAND 4.0 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการทางวิชาการของครูและนักเรียนส

‹ First  < 104 105 106 107 108 >  Last ›