tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางอัจฉรา เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเยี่ยมซมกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีจัดโดยกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยมีนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางอัจฉรา เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 7/2565 และนำเสนอข้อมูลมาตรการและการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงาน และแรงงานต่างด้าว โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565    นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น และนางอัจฉรา เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565   สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น โดยนายประภาส  พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น จัดทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ 3 ม. (มีงาน  มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ณ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ร
วันที่ 17 กรกฎาคม 2565  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น โดยนายประภาส  พรหมคำบุตร  จัดหางานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ เข้าร่วมโครงการ Thailand Education Expo 2022 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 3ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพ

 < 1 2 3 4 >  Last ›