วันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM MEETING) ณ สำนักงานจัดหางา
วันที่ 16 ธันวาคม 2564  นางดรุณี ไชยเดชนัก วิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวดำเนินการร่วมตรวจบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น และกองอำนวย
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ สำนักงานจ
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางดรุณี ไชยเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายโฆษิตพิพัฒน ฆารชม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานในประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบริการภายใต้ดำเ
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น งานจัดหางานในประเทศ ดำเนินการตรวจสอบการขอรับสิทธิตามมาตรา35 กรณีการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ และการให้ความช่วยเหลืออื่นใด คนพิการได้รับสิทธิจำนวน 4 ราย รายละเอียดดังนี้     1. บริษัท เอก-ชั
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางดรุณี ไชยเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายโฆษิตพิพัฒน ฆารชมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหางานต่างประเทศและคุ้มครองคนหางานฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานฝึกอบรมภาษ
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพ จัดประชุมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

 < 1 2 3 4 >  Last ›