tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th
วันที่ 8 มีนาคม 2565  สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดงาน “วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” ณ ขอนแก่นฮอลล
วันที่ 8 มีนาคม 2565  นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ให้แก่ทหารกอง
วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ได้ตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้ารับตรวจราชการตามแผนประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 4 มีนาคม 2565  นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย ฝ่ายจัดหางานในประเทศ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีงานทำและศึกษ
วันที่ 4 มีนาคม 2556   นายประภาส  พรหมคำบุตร  จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ตรวจสอบการขอให้สิทธิ/รับสิทธิตามมาตรา ๓๕ ของคนพิการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 4 บริษัท 10 ราย ดังนี้  1. บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด ใ
วันที่ 3 มีนาคม 2565  นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหางานในประเทศ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการประชุมโครงการ 3 ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางก
วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพ

‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›