การทำงานของคนต่างด้าว RSS ค้นหา

 
   มาตราการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 9 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
   สรุปผล ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) จังหวัดขอนแก่น ให้บริการขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 9
   ตท.9 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 14
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 กรณีย้ายที่ตั้งสำนักงาน
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน(MOU) ตามมาตรา 9
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9

   นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทย(MOU)
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง
   แบบฟอร์มสัญญาจ้าง (MOU)
   แบบฟอร์มคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน(MOU)
   แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวทำงาน
   แบบการขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   การแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน