tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th
   แจ้งประชาสัมพันธ์ การแจ้งขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการยื่นบัญชีรายชื่อในระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ
   ขอเรียนเชิญ นายจ้าง/สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟัง เสวนา จ้างแรงงานต่างด้าวถูกต้อง นายจ้างถูกใจ
   ประกาศด่วน นายจ้างที่มีลูกจ้างต่างด้าวและใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ขอให้ไปยื่นต่ออายุ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 นี้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการต่ออายุได้ทันในวันที่ 31 มีนาคม 2565
   ด่วน!!! แรงงานต่างด้าวกลุ่มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ซึ่งประสงค์จะทำงานต่อไปถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดอายุ (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565)
   ด่วน!!! ขอให้นายจ้างเร่งนำลูกจ้างต่างด้าว แรงงานต่างด้าวกลุ่ม มติครม วันที่ 13 ก.ค. 64 (มติ 4 ส.ค. 63) และ มติ 28 ก.ย. 64
   มาตราการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 9 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
   สรุปผล ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) จังหวัดขอนแก่น ให้บริการขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 9
   ตท.9 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 14
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 กรณีย้ายที่ตั้งสำนักงาน
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน(MOU) ตามมาตรา 9
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9

   ข่าวดี วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมอบรมเสวนา
   นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทย(MOU)
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง
   แบบฟอร์มสัญญาจ้าง (MOU)
   แบบฟอร์มคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน(MOU)
   แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวทำงาน
   แบบการขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   การแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน

   ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ
   ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ
   ประการกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point Syster) ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 2) ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ (เพศหญิง) และก่อสร้าง (เพศชาย)
   แนวปฏิบติในการแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองและแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ Re-Entry
   การเปลี่ยนแปลงกฏหมายการเก็บภาษีแรงงานต่างชาติของสวีเดน