การประกาศรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ณสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น RSS

 

การประกาศรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล 

ครั้งที่ 14 

ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 

ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น