ครม.มีมติเห็นชอบ ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเลี่ยงการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน RSS

 

ครม.มีมติเห็นชอบ ผ่อนผันให้คนต่างด้าว สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเลี่ยงการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน

  นางสาวเพ็ญวดี  รัตตกูล จัดหางานจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื้อวันที่ 29 ธันวาคม 2563ครม.มีมติเห็นชอบ ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ โดยการผ่อนผันให้ คนต่างด้าวที่มีนายจ้าง/สถานประกอบการ ประสงค์จ้างงาน รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ดำเนินการดังนี้

1. นายจ้าง/สถานประกอบการ ดำเนินการแจ้งรายชื่อคนต่างด้าว ผ่านระบบออนไลน์ โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานและรูปถ่ายคนต่างด้าว ตามที่กรมการจัดหางานกำหนด ระหว่างวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

2.คนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง/สถานประกอบการจ้างงาน รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี คนต่างด้าวต้องยื่นเอกสารหลักฐานและรูปถ่ายตามที่กรมการจัดหางานกำหนด ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จึงขอให้ นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) มาดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น2)  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 04-330-1970-9 ต่อ 24

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 
ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
แบบฟอร์มสำหรับยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน บต.48 และหนังสือรับรองการจ้างของแรงงานต่างด้าวตามมติครม. 29 ธ.ค. 2563

ดาวโหลดเอกสาร : แบบฟอร์มสำหรับยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน บต.48 และหนังสือรับรองการจ้างของแรงงานต่างด้าวตามมติครม. 29 ธ.ค. 2563

ยื่นผ่านระบบ เว็ป นี้ ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับนายจ้าง / สถานประกอบการ
สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี้ คู่มือการใช้งานระบบสำหรับนายจ้าง / สถานประกอบการ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่