ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ครั้งที่17 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565 RSS