มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ RSS

 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

๑.  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ  การปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้องชอบธรรม ยอมรับนับถือ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๒.  ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน  อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะนำมาสู่การลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน

๓.  ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือไม่เป็นไปตามคู่มือ  การปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อให้  ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน  ต่อผู้บังคับบัญชา

๔.  ให้หัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การใช้ดุลพินิจตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อทราบแนวโน้มที่มีความเสี่ยง หรือโอกาสที่อาจมีการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานและพิจารณาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและพิจารณาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างเหมะสม อาทิ การหมุนเวียนเจ้าหน้าที่  ในการปฏิบัติงาน การใช้กลไกในการตรวจสอบที่ใช้ได้จริง

๕.  บุคลากรในจังหวัดขอนแก่นต้องปฏิบัติตนโดยยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๖.  ให้หน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน ต้องแสดงคู่มือการให้บริการประชาชนไว้  ณ ที่ทำการของหน่วยงานและประกาศในเว็บไซด์ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ

๗.  ให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทดแทนในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ดุลพินิจ  ของผู้ปฏิบัติงาน

๘.  ให้หัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่ควบคุม สนับสนุน กำกับติดตาม และขับเคลื่อนตามนโยบายนี้  อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

...................................................................