tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

กิจกรรม วันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น RSS

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ

โรงเรียนนครขอนแก่น จัดกิจกรรม วันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ณ

หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น กิจกรรมประกอบด้วย

การบรรยายให้ความรู้แนวทางการตัดสินใจเลือกอาชีพ

การทำแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ของกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

และการทำแบบทดสอบแบบออฟไลน์ การแข่งขันการตอบปัญหาอาชีพ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการศึกษาต่อจากศิษย์เก่าสู่รุ่นน้อง โดย

มีการสาธิตและทดลองปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระ 3 อาชีพได้แก่

การทำข้าวปั้นซูชิ การประดิษฐ์หุ่นยนต์จากกระป๋อง และการเพ้นท์ผ้า

มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ ม.3

จำนวน 379 คน
ม.4 จำนวน 283 คน
ม.5 จำนวน 294 คน
ม.6 จำนวน 306 คน

รวม 1,262 คน