tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถ RSS

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยการจัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเลือกศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิระให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการคุวบคุมตัวของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 227 คน
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.บรรยายให้ความรุ้ด้านการเตรียมความพร้อมในการเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพที่เหมาะสมและตรงตามบุคลิกภาพของตนเอง
2.บรรยายให้ความรู้การดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริเศษรฐกิจพอเพียง
3.สาธิตและฝึกปฎิบัติอาชีพอิสระ 6 อาชีพ
- การทำสิ่งประดิษฐ์จากเส้นลวด
- การเพ้นท์ผ้า
- การทำดอกไม้จันทน์
- การทำผ้ามัดย้อม
- การทำน้ำเต้าหู้
- การทำซาลาเปาทอด
4.จัดแสดงนิทรรศการณ์และวิดีทัศน์แนวทางประกอบอาชีพอิสระ