tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จัดงานนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์การค้าตึกคอมโฆษะ ขอนแก่น RSS

 

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

***************************************************

๑. จำนวนนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงาน จำนวน ๔๖ แห่ง

- สถานประกอบการในจังหวัด จำนวน ๔๔ แห่ง

- สถานประกอบการต่างจังหวัด จำนวน ๒ แห่ง

๔. จำนวนตำแหน่งงานทั้งสิ้น จำนวน ๓๒๕ ตำแหน่ง รวม ๓,๑๓๒ อัตรา

- ตำแหน่งงานในจังหวัด จำนวน ๓๒๐ ตำแหน่ง รวม ๑,๑๐๒ อัตรา

- ตำแหน่งงานต่างจังหวัด จำนวน ๕ ตำแหน่ง รวม ๒,๐๓๐ อัตรา

๖. ตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการมากที่สุด ๕ อันดับ ได้แก่

๑) พนักงานฝ่ายการผลิต / พนักงานทั่วไป

๒) นักการบัญชี/พนักงานการเงิน

๓) เจ้าหน้าที่ธุรการ / พนักงานประจำสำนักงาน

๔) พนักงานการตลาด/พนักงานขาย

๕) ช่างเชื่อม / ช่างกล / พนักงานทั่วไป