tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ RSS

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ประชุมผ่านระบบ Video conference โดยมีท่านอธิบดีเป็นประธาน