tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้ทำการประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและรัก RSS

 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้ทำการประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs (ขนาดสถานประกอบการที่มีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกิน ๒0๐ คน) ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นที่ต้องการร่วมโครงการฯ และลงทะเบียนรับสิทธิ จำนวน ๒๕ แห่ง