tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น โดยงานจัดหางานในประเทศ และงานแนะแนวอาชีพ กลุ RSS

 

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น โดยงานจัดหางานในประเทศ  และงานแนะแนวอาชีพ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย  ให้ความรู้ ในหัวข้อการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน แนะแนวอาชีพและรับสมัครงานพร้อมทั้งแนะนำภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กรมการจัดหางาน, การแนะแนวอาชีพ และรับสมัครงาน  ในโครงการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ ๑ ณ กรมทหารม้าที่ ๖ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๘๖ คน มีผู้สนใจสมัครงาน ๓๖ คน