tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางดรุณี ไชยเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดขอ RSS

 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

นางดรุณี ไชยเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้ นายโฆษิตพิพัฒน  ฆารชม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหางานต่างประเทศและคุ้มครองคนหางานฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงาน ต่างชาติ (EPS) ที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนพรอุดมโคเรียนเซ็นเตอร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๓/๖ ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น