tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางดรุณี ไชยเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดข RSS

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2564

นางดรุณี ไชยเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้ นายโฆษิตพิพัฒน  ฆารชมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหางานต่างประเทศและคุ้มครองคนหางานฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงาน ต่างชาติ (EPS) ที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่นณ โรงเรียนขอนแก่นส่งเสริมอาชีพและภาษา ตั้งอยู่เลขที่ 2/36-37 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น