tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพจัดป RSS

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2564

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น โดยมีนางดรุณี ไชยเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  ทั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกันกับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการจัดอบรมการใช้งาน Career Discovery & Analysis Platform (CDAP) เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพให้ได้รับความรู้ พัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์แห่งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่กว้างขึ้น  มีครู อาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนว รวมถึงผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุม จำนวน 87 คน