tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น งานจัดหางานในประเทศ ดำเนินการตรวจสอบการขอรับสิ RSS

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2564

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น งานจัดหางานในประเทศ ดำเนินการตรวจสอบการขอรับสิทธิตามมาตรา35 กรณีการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ และการให้ความช่วยเหลืออื่นใด คนพิการได้รับสิทธิจำนวน 4 ราย รายละเอียดดังนี้

  1. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาหนองเรือ ให้สิทธิจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ แก่นายสำราญ  พิศิลษ์ (คนพิการ) ประกอบอาชีพ ขายลอตเตอรี่

  2. บริษัท บิ๊กซีแฟรี่ จำกัด ให้สิทธิจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ แก่นายฐิติพงษ์  รัตนสันติวิบูลย์ (คนพิการ) ประกอบอาชีพ ขายลอตเตอรี่

  3. บริษัท ป้อมพลัง จำกัด ให้สิทธิการให้ความช่วยเหลืออื่นใด สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ เลี้ยงแม่พันธุ์วัว เพื่อจำหน่ายลูก แก่นางสมนึก  ลีคำ (คนพิการ) ณ บ้านเลขที่ 102 หมู่ 5 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  และนางแพง  ติตะปัน (คนพิการ) ณ บ้านเลขที่ 44 หมู่ 7 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น