tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

เอกสารคู่มือการใช้งานระบบไทยมีงานทำ RSS

 

1. คู่มือการใช้งานระบบ Job Matching Platform สำหรับผู้หางาน

    คู่มือการใช้งานระบบ Job Matching Platform สำหรับผู้หางาน

2. คู่มือการใช้งานระบบ Job Matching Platform สำหรับนายจ้างภาครัฐ

   คู่มือการใช้งานระบบ Job Matching Platform สำหรับนายจ้างภาครัฐ

3. คู่มือการใช้งานระบบ Job Matching Platform สำหรับสถาบันการศึกษา 

   คู่มือการใช้งานระบบ Job Matching Platform สำหรับสถาบันการศึกษา

4. คู่มือการใช้งานระบบ Job Matching Platform สำหรับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน

   คู่มือการใช้งานระบบ Job Matching Platform สำหรับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน