กกจ. รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2564

 

กกจ. รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2564 

กรมการจัดหางาน ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย และสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2564 จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ VDO Conference : Zoom Meeting ซึ่งกรมการจัดหางานได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน  3 รางวัล คือ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ( Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย และสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง โดยทั้งหมดได้รับรางวัลระดับฟ้า (ระดับพื้นฐาน)  

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก และเพื่อให้การบริการประชาชนของทุกหน่วยงานของรัฐมีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้มีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 888 ศูนย์  

"กรมการจัดหางานจะพัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชนตามภารกิจของกรมการจัดหางาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น มุ่งสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center (GECC) ตามนโยบายรัฐบาล" อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว