ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหาร

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายนายวิชิต อินทรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักผู้ตรวจราชการกรม ชั้น 8 กรมการจัดหางาน  เพื่อให้ส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และเชื่อมโยงระบบการประเมินส่วนราชการกับระบบการประเมินผู้บริหารของส่วนราชการให้สอดคล้องกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ