กรมการจัดหางาน ประชุมหารือการพัฒนางานบริการของกรมสำหรับให้บริการในระบบ Citizen Protal

 

          กรมการจัดหางาน ประชุมหารือการพัฒนางานบริการของกรมการจัดหางานสำหรับให้บริการในระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Protal) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ ผู้แทนกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรม Zoom meeting ในวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานบริการของกรมการจัดหางานในระบบ Citizen Protal บนแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" ที่มีการดำเนินงานมาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 งานบริการ ได้แก่
1) Smart Job Center
2) กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
3) การแจ้งเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
4) การแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (Re-Entry)
5) การขึ้นทะเบียนและเบิกสิทธิประกันสังคมกรณีว่างงาน

และเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกัน