การอบรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมซาน ลิโอ ชั้น 4 โรงแรมเดอะ พาลาซโซ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความภูมิใจ ความเป็นเจ้าของให้แก่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน (Public Enterpreneurship) มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก รวมถึงสร้างค่านิยมของกรมการจัดหางาน (Strong) ซึ่งมุ่งเน้นให้ “บุคลากรของกรมการจัดหางาน เป็นผู้มีจิตให้บริการ ตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับอย่างทุ่มเท โดยการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการเพื่อเป้าหมายคือประชาชน” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรม และมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากส่วนกลางและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน