การประชุมซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน 

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นผู้ความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมหารือและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของกรมการจัดหางานให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม