รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการจัดหางาน

 

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการจัดหางาน ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน  โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง ดังนี้ 

1. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการจัดหางานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

2. การกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงาน และระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3. (ร่าง) แผนปฏิบัติการและการเตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566