การอบรมโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2566

 

วันที่ 24 มกราคม 2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดอบรมอบรมโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน และผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom meeting  โดยมีนายวิชิต อินทรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ให้แก่บุคลากรของกรมการจัดหางาน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายโชคชัย หาญนิมิตกุล ผู้อำนวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นวิทยากรในการอบรมในภาคเช้า และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแพร่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี 2563 2564 และ 2565 ตามลำดับ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการเตรียมงาน การสมัครขอรับรองมาตรฐาน และการตอบคำถามคณะกรรมการ ในภาคบ่าย โดยการอบรมดังกล่าวมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 150 คน