3
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในกระทรวงแรงงาน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมพิจารณาแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Citizen Protal 2
1
กกจ. รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2564

 1 2 >