นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการจัดหางาน
21
3
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในกระทรวงแรงงาน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมพิจารณาแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 1 2 3 >