รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจแของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการของกรมการจัดหางาน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการของกรมการจัดหางาน

FILE PDF