รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

FILE PDF