การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมการจัดหางาน

FILE PDF

 1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรา 44 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 2. รายงานผลการประเมินประจำปี พ.ศ.2560 รอบที่ 1 (มาตรา 44)
 3. รายงานผลการประเมินประจำปี พ.ศ.2560 รอบที่ 2 (มาตรา 44)
 4. รายงานผลการประเมินประจำปี พ.ศ.2561 รอบที่ 1 (มาตรา 44)
 5. รายงานผลการประเมินประจำปี พ.ศ.2561 รอบที่ 2 (มาตรา 44)
 6. รายงานผลการประเมินประจำปี พ.ศ.2562 รอบที่ 1 (มาตรา 44)
 7. รายงานผลการประเมินประจำปี พ.ศ.2562 รอบที่ 2 (มาตรา 44)
 8. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
 9. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
 10. ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 11. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)