ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
'จับกัง 1' ส่ง “ที่ปรึกษา ธิวัลรัตน์” เปิดนัดพบแรงงานใหญ่
รมว.เฮ้ง สุดปลื้ม โครงการจ้างงานคนพิการสุดปัง นายจ้างแห่ให้สิทธิจ้างงานคนพิการ ม.35 ทะลุเป้า 82% สร้างรายได้ให้ผู้พิการกว่า 390 ล้านบาท
รมว.แรงงาน สั่งตรวจสอบเข้ม แรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย
มาเก๊า : รับสมัครกุ๊ก บาร์เทนเดอร์ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานต้อนรับฯ ทำงานมาเก๊า 25 อัตรา
ด่วน!! นายจ้างที่มีแรงงานเมียนมา ที่เอกสารรับรองบุคคล (CI) หมดอายุ ให้เร่งดำเนินการ 12 - 29 ตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYIENG & FINISHING CO.,LTD.
กระทรวงแรงงานพร้อมลุย เดือนตุลาคม รุก 15 สถานประกอบการเอกชน เร่งเครื่องส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 66 เพิ่มเป้า 20%
รมว.เฮ้ง ขานรับนโยบายเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64 หลังโควิดทุเลา เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 2 แสนอัตรา
แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว12 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดที่ 4.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว10 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (หัวหน้าส่วนราชการ)
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว8 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (อธิบดี /หัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าอธิบดี 137 ส่วนราชการ)
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว6 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว3 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว31 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว28 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว27 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว/25 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานและรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25601
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว/24 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัด 5.2 การจัดทำแผนปฏิรูปองค์การตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว/22 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน
 1 2 >