ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
รมว.แรงงาน ชวนสมัครงานผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” มีตำแหน่งงานรองรับกว่า 1.5 แสนอัตรา
ก.แรงงาน อำนวยความสะดวกนายจ้าง-แรงงานเมียนมา ขยายศูนย์ TDCC อีก 1 ปี
ข่าวดี! เกาหลีรับแรงงานไทยทำงานกิจการอุตสาหกรรมการผลิต และกิจการเกษตรและปศุสัตว์ กว่า 6 พันคน
รมว.เฮ้ง ขานรับนโยบายเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64 หลังโควิดทุเลา เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 2 แสนอัตรา
แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว12 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดที่ 4.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว10 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (หัวหน้าส่วนราชการ)
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว8 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (อธิบดี /หัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าอธิบดี 137 ส่วนราชการ)
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว6 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว3 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว31 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว28 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว27 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว/25 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานและรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25601
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว/24 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัด 5.2 การจัดทำแผนปฏิรูปองค์การตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว/22 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว20 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว18 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง การส่งแผนดำเนินงานและการรายงานผลตามตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561