หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว6 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)