หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว8 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (อธิบดี /หัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าอธิบดี 137 ส่วนราชการ)