ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 RSS

 

         วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น.นางสาวนพพรรัตน์ จรจรัญ จัดหางานจังหวัดกระบี่ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2563 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเน้นย้ำเรื่องการบริการประชาชนโดยใช้ Service Mind และหลักความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค