ประชุมนายจ้างตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเค RSS

 

วันพฤหัสบดีที่  30 กรกฎาคม 2563  สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมนายจ้างตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีนางสาวนพพรรัตน์ จรจรัญ จัดหางานจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน และมีผู้แทนจาก กอ.รมน. จังหวัด กบ. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งมีวิทยากรร่วมบรรยาย คือ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดหางานจังหวัดกระบี่ และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ ในการประชุมครั้งนี้นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้แทนจากสถานประกอบการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 179 คน