กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง RSS

 

สำนักงงานจัดหางงานจังหวัดกระบี่ ออกให้บริการประชาชน ร่วมกับจังหวัด โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ม.3 โรงเรียนบ้านแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในงานมีการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระการทำปาท่องโก๋ แนะแนวการประกอบอาชีพ รับสมัครงาน ขึ้นทะเบียนประกันตน