ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 RSS

 

ประชาสัมพันธ์...นายจ้าง/สถานประกอบการ

ด้วยกรมการจัดหางานได้เปลี่ยนแปลงลิงค์ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 จากเดิม https://e-workpermit.doe.go.th เปลี่ยนเป็นลิงค์ https://alienfivejuly.doe.go.th/

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ/บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศทราบโดยทั่วกัน