การตรวจราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานของ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ RSS