โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม RSS

 

 วันที่ 19 มกราคม 2566  นางสาวอรสิรีภัค  ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานบริหารโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม  ประเภทจ้างเหมาบริการ ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และติดตามคนพิการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รวมทั้งตรวจสอบสภาพการจ้าง รับฟังความคิดเห็น และการให้คำแนะนำ  การให้สิทธิ-รับสิทธิให้กับหน่วยงานสาธารณะ  และดำเนินการตรวจสอบการขอใช้สิทธิมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ของสถานประกอบการ ดังนี้

1. บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง จำกัด เลขที่ 555 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดย นายศักดา ศรีบริรักษ์ (คนพิการทางการเคลื่อนไหว) ได้รับสิทธิการจ้างเหมาบริการ(พนักงานทั่วไป) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

2. บริษัท เดอะทับแขก รีสอร์ท จำกัด เลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดย นายทวี บัวเทพ (คนพิการทางการเคลื่อนไหว) ได้รับสิทธิการจ้างเหมาบริการ(คนงานทั่วไป) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่