กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 RSS

 

 วันที่ 16 มีนาคม 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ"แนวโน้มตลาดแรงงาน แนวทางการศึกษาต่อ และการปรับตัวสู่สถาบันอุดมศึกษา" ให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 63 คน ในกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่