บรรยายให้คำแนะนำเรื่องการจัดหางานผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 RSS

 

วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยบรรยาย ให้คำแนะนำเรื่องการจัดหางานในประเทศ/ต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาด้านอาชีพ /ตำแหน่งงานว่างและแจกเอกสารอาชีพอิสระจำนวน 3 แห่ง 1. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองท่อม ที่ 3 ผู้เข้าร่วม จำนวน 53 คน สมัครงาน จำนวน 5 คน  2. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองกระบี่ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ ที่ 1 ผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน สมัครงาน จำนวน 4 คน  3. อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง ผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน สมัครงาน จำนวน 4 คน