แบบรายงานผู้ประกันตน (ต่างด้าว) ที่ประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
   แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ต่างด้าว) ที่ประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
   แบบฟอร์มการทำบัตรนายจ้าง
   แบบ นจ 17 ใบรับค่าบริการและค่าใช้จ่าย การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 13 ทะเบียนลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 8 คําขอรับหลักประกันคืน
   แบบ นจ 7 คําขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน
   แบบ นจ 6 สัญญาค้ำประกันของธนาคาร
   แบบ นจ 5 คําขอต่ออายุใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 4 ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 3 คําขอรับใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 2 คําร้องขอนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบ นจ 1 การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว
   แบบสำรวจข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล ภาษาไทย - เมียนมา
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล ภาษาไทย - ลาว
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล ภาษาไทย - กัมพูชา
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล ภาษาไทย - เวียดนาม
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล ภาษาไทย - อังกฤษ