ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   แบบฟอร์มแจ้งการจ้างคนต่างด้าว
   แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   แบบ บต.47 แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แบบ บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบ บต.45 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสามท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
   แบบ บต.44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบ บต.38 แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา 62 (BOI)
   แบบ บต.37 หนังสือรับแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.36 หันสือรับแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.35 แบบแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษระจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.34 แบบแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด้วนหรืองานเฉพราะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 33 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (นำเข้า MOU)
   แบบ บต.32 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 60 วรรคสอง (ช่างฝีมือ ชำนาญการ - นายจ้างยื่นแทน)
   แบบ บต.31 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 41 วรรคสี่ (บริษัทนำเข้ายื่นแทน)
   แบบ บต.30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU)
   แบบ บต.29 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 64 (ชายแดน)
   แบบ บต.28 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63-2 (มติครม.)
   แบบ บต.27 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63/1 (ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน/ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง)
   แบบ บต.26 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63 (ถูกเนรเทศ รอการส่งกลับ)
   แบบ บต.25 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 59 (ช่างฝีมือ ชำนาญการ - ครู อาจารย์ ผู้จัดการ ฯลฯ)

   กำหนดการจัดโครงการวันมหกรรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ “งานมหกรรมอาชีพออนไลน์ KRABI 2021” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
   แบบรายงานผู้ประกันตน (ต่างด้าว) ที่ประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
   แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ต่างด้าว) ที่ประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
   แบบฟอร์มการทำบัตรนายจ้าง
   แบบสำรวจข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล ภาษาไทย - เมียนมา
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล ภาษาไทย - ลาว
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล ภาษาไทย - กัมพูชา
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล ภาษาไทย - เวียดนาม
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล ภาษาไทย - อังกฤษ