ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ขอเชิญนายจ้างสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
มหกรรมอาชีพออนไลน์ Krabi 2021
ตลาดนัดพบแรงงานออนไลน์ @Krabi 2021ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน แสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รายงานการตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
แจ้งการใช้แบบฟอร์มใหม่
ด้วยวันที่ 31 ต.ค.63 เป็นวันสุดท้ายของการดำเนินการตามมติ ครม. และตรงกับวันเสาร์ (วันหยุดของทางราชการ) ดังนั้น จึงผ่อนผันให้แรงงานฯ สามารถยื่นคำขออนุญาตทำงาน (บต. 23) ในวันจันทร์ที่ 2 พ.ย.63 ได้อีกหนึ่งวัน
ศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 8 จังหวัดกระบี่ (ใกล้ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง) เปิดบริการจัดทำทะเบียนประวัติ/ออกบัตรประจำตัวให้กับแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม.20 ส.ค.62
แนวทางการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2012 กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
ข่าวด่วน ลดดความเสี่ยงเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยช่องทางผ่านระบบ e-service
มาตรการรองรับแรงงานไทยในเกาหลีใต้ ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
รับสมัครแรงงานชนกลุ่มน้อย เพื่อไปทำงานแรงงานประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายจ้างโปรดทราบ ต่อบัตรแรงงานต่างด้าว ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุในปี 2562 – 2563
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพูทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2563
 < 1 2 3 >